Księgarnia Internetowa działająca pod nazwą Maszoperia Literacka, mająca adres w sieci www.maszoperia.org, prowadzona jest przez: Wydawnictwo Oskar Sp. z o. o, z siedzibą w Gdańsku (80-169) przy ul. Otwarteju 5A, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,  VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000260292, NIP 583-001-28-68, REGON 190295545.

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym działającym pod adresem www.maszoperia.org skutkuje zawarciem umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym a Klientem
2. Sprzedającym jest Wydawnictwo Oskar Sp. z. o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Otwarta 5A, NIP 583-001-28-68, REGON 190295545.
3. Klient to osoba posiadająca konto w sklepie internetowym, korzystająca z jej usług i akceptująca niniejszy regulamin.

ZASADY SPRZEDAŻY

1.Sklep internetowy www.maszoperia.org prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet.
2. Klientem sklepu internetowego www.maszoperia.org. może być wyłącznie osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
3. Złożenie zamówienia polega na wskazaniu przez Klienta towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego www.maszoperia.org, a następnie sprecyzowaniu sposobu dostawy i formy płatności.
4. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta podczas procesu rejestracji, wysyłane jest automatyczne powiadomienie o otrzymaniu zamówienia.
5. Zamówione przez Klienta towary sklep internetowy www.maszoperia.org wysyła w ciągu dwóch dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty za zamówiony towar. Rzeczywisty czas dostawy zależny jest od działania spedytora wyszczególnionego w wybranym sposobie dostawy.
6. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT będąca zarazem specyfikacją zamówienia.
8. Ceny wszystkich towarów dostępnych w sklepie internetowym podane są zgodnie z wybraną walutą - w złotych polskich lub euro i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie i wprowadzania nowych towarów do oferty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
10. Towary zamówione w sklepie internetowym www.maszoperia.org są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
11. W przypadku zwrotu przesyłki (po nieodebraniu jej pod wskazanym przez klienta adresem) ponowne wysłanie zamówionego towaru będzie możliwe po wcześniejszym wniesieniu opłaty przelewem za zwrócony towar.
12. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zamówienia.
13. Koszt dostawy określany na podstawie aktualnego cennika wybranej firmy realizującej przesyłkę, po uwzględnieniu wagi zamówionych towarów, sposobu płatności oraz rodzaju przesyłki. Do kosztu dostawy dolicza się podatek VAT.

DOSTAWY W POLSCE

1. Towary w kraju przesyłane są przesyłkami pocztowymi lub kurierskimi.
2. Przesyłki dostarczane są zgodnie z regulaminem spedytora.
3. Wydawnictwo Oskar Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie przesyłki spowodowane przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie.

ZWROT TOWARU


1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym www.maszoperia.org bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powyższa klauzula dotyczy wyłącznie klientów będących osobami fizycznymi.
2. Zwracany towar Klient przesyła na własny koszt przesyłką pocztową na adres: Wydawnictwo Oskar Sp. z o.o., ul. Otwarta 5A, 80-169 Gdańsk.
3. Warunkiem uznania zwrotu za zasadny jest zwrot kompletnej przesyłki, brak śladów jakiegokolwiek użytkowania lub innego wykorzystania towarów.  
4. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą, opisaną "Zwrot".
5. Wydawnictwo Oskar Sp. z o.o. zwraca wyłącznie wartość towarów znajdujących się w przesyłce. Poniesione przez Klienta koszty dostawy i odesłania przesyłki nie podlegają zwrotowi.
6. Pieniądze zwracane są Klientowi w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazanym w zamówieniu.
7. Wydawnictwo Oskar Sp. z o.o. nie przyjmuje zwrotów odesłanych za pobraniem.

REKLAMACJE

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym działającym pod adresem www.maszoperia.org objęte są gwarancją producenta i podlegają wymianie jeśli posiadają wady fabryczne.
2. Reklamowany towar Klient przesyła na własny koszt przesyłką pocztową na adres: Wydawnictwo Oskar Sp. z o.o., ul. Otwarta 5A, 80-169 Gdańsk.
3. Reklamowany towar należy odesłać wraz z razem z otrzymaną z nim fakturą i adnotacją "Reklamacja" oraz opisem przyczyn reklamacji.
4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od momentu ich wpłynięcia.
5. W przypadku wady fabrycznej towar jest wymieniany na pełnowartościowy. Jeśli nie jest to możliwe (np. z powodu przypadku wyczerpania stanów magazynowych) Klient może otrzymać inny towar (w tej samej cenie co towar reklamowany), zwrot należności za reklamowany towar lub wybrać inny towar z oferty sklepu internetowego www.maszoperia.org o równoważnej cenie jak towar reklamowany.
6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną pieniądze zwracane są Klientowi w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Wydawnictwo Oskar Sp. z o. o. nie dokonuje zwrotu gotówki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
7. Wydawnictwo Oskar Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem.
8. Koszty przesyłki poniesione przez Klienta przy składaniu zamówienia i związane z odesłaniem reklamowanego towaru Wydawnictwo Oskar Sp. z o.o. zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
9. W przypadku reklamacji towaru uszkodzonego mechanicznie podczas przesyłki warunkiem uznania tej reklamacji jest:
- przy widocznym uszkodzeniu opakowania przesyłki: dołączenie do odesłanej przesyłki protokołu sporządzonego przy jej przyjmowaniu i potwierdzonego przez pracownika poczty lub urząd pocztowy (towar należy odesłać wraz z uszkodzonym opakowaniem)
- przy uszkodzeniu niewidocznym w momencie odbioru przesyłki: oświadczenie klienta o stwierdzeniu uszkodzeń (wystarczy odesłać wyłącznie reklamowany towar).

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

1. Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa Oskar Sp. z o.o. i ich wykorzystywanie wyłącznie do realizacji złożonych zamówień oraz w celach marketingowych, tj. informowania o nowościach wydawniczych, rozszerzeniu oferty sprzedaży bądź promocjach cenowych. Wydawnictwo Oskar Sp. z o.o. zapewnia Klientowi możliwość wglądu do jego danych osobowych oraz prawo ich aktualizowania.
2. Wydawnictwo Oskar Sp. z o.o. gwarantuje Klientowi ochronę danych osobowych. Dane osobowe Klienta będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wydawnictwo Oskar Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn:
- technicznych (wadliwe działanie sieci)
- logistycznych (niezrealizowanie zamówienia lub nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę),

- wyczerpania zapasów towaru.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto (adres e-mail oraz hasło) Klienta bez jego wiedzy.
3. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest faktura VAT wystawiona przez Wydawnictwo Oskar Sp. z o.o. i dostarczona Klientowi wraz z zamówionym towarem.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie:
- obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego
- ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271)
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883).